اعتبار علمی نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه در سال 1401

اعتبار علمی نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه در سال 1401

 نشريه آفاق الحضاره الاسلامیه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در سال 1401  رتبه ب  را اخذ نموده است.