اتصل بنا

سردبير: دکتر رمضان رضایی

مدیر مسوول: دکتر معصومه نعمتي قزويني

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خيابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، کدپستي: 1437774681، صندوق پستي 6419،

پست الکترونيک:   afaqhezareh@gmail.com

برای طرح سوالات خود ترجیحا از طریق ایمیل تماس حاصل فرمایید . در مواقع ضروری نیز میتوانید ، با شماره 0098-2188614299 داخلی 231 تماس حاصل فرمایید


CAPTCHA Image