هزینه داوری و چاپ مقاله

هزینههای بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ آفاق الحضاره الاسلامیه

  • براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم (آیین نامه سال 1401 وزارت عتف)و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.

     هزینۀبررسی نهایی و پذیرش مقاله:
  • در صورت تایید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینۀ بررسی نهایی و پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد.( برای داوری و  آماده سازی ( ویراستاری،صفحه آرایی،ویرایش چکیده های انگلیسی و انتشار الکترونیک) مقالات حداکثر مبلغ 600 هزارتومان ( 200 هزار تومان هزینه داوری و 400 هزار تومان هزینه چاپ و انتشار) از نویسندگان دریافت میشود.
  1. در هر مرحله، هزینه‌ها از طریق سامانه مجله و درگاه بانکی پرداخت میشود.