دليل المؤلفين

راهنمای نویسندگان و شیوه نامه تدوین مقالات

راهنماي سامانه

فرم تعهد نويسنده 

فرم تعارض منافع نويسندگان 

فرآيند ارزيابي مقاله

نويسنده متعهد است در صورت داشتن حامي مالي و يا معنوي حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج نمايد.

جهت داوری و  پذیرش مقالات در مجله،  هزینه  دریافت می شود (مشاهده جزییات)