دليل المؤلفين

راهنمای نویسندگان و شیوه نامه تدوین مقالات

راهنماي سامانه

فرم تعهد نويسنده 

فرم تعارض منافع نويسندگان 

گواهی مشابهت یابی از سامانه سمیم نور

فرآيند ارزيابي مقاله

نويسنده متعهد است در صورت داشتن حامي مالي و يا معنوي حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج نمايد.

نویسنده موظف به ارسال فایل مشابهت یاب میباشد (استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور (مشاهده صفحه - راهنما )

جهت داوری و  پذیرش مقالات در مجله،  هزینه  دریافت می شود (مشاهده جزییات)

فونت استاندارد نشریه IRLOTUS  میباشد.