اعتبار علمي نشريه در سال 98

اين نشريه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در سال 1398   رتبه B  را اخذ نموده است.