التوظيف الفني للأساليب الإنشائية ودلالاتها في الشعر الفلسطيني المقاوم

نوع المستند : علمی ـ پژوهشی

المؤلفون

1 استاذ مساعد فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز

2 أستاذ مشارک في اللغة العربية وآدابها بجامعة شيراز، إيران

3 أستاذ في اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان، إيران

المستخلص

تعدّ الأساليب الإنشائية من أهمّ الوسائل التي يوظّفها الشعراء للتعبير عما يدور في نفوسهم والکشف عن تجاربهم والأحداث التي يعيشونها؛ کما أنها أداة مهمّة تميط اللثام عن جماليات النص الأدبي وميزاته الفنية ولقد أصبحت الأساليب الإنشائية جزءًا لا يتجزّأ من بنية النص الشعري الفلسطيني المقاوم بعد نکسة 1967م والتي قد شغلت حيزًا کبيرًا من مساحته؛ فلماذا استخدم الشعراء بعد النکسة هذه الأساليب؟ وما هي الميزات الفنية التي تمتاز بها هذه الأساليب في شعر بعد النکسة؟ من منطلق هذا الأمر، تهدف هذه الدراسة الكشف عن توزيع الأساليب الإنشائية الطلبية الموظّفة وأنماطها في شعر بعد النكسة ومعرفة دلالاتها وظواهرها الفنية البلاغية بالتركيز علی أشعار معين بسيسو، وزينب حبش، ونبيلة الخطيب، وإبراهيم المقادمة وسميح صباغ. ولتحقيق أهداف البحث انتهجت الدراسة المنهج الوصفي– التحليلي والإحصائي. المتأمّل في بنية النص الشعري لهذه الفترة يجد أنّ المخاطب وما يتعلّق به يعدّ جزءًا أساسًا يتمحور حول الشعر الفلسطيني المقاوم وهذا راجع إلی قلة حضور التمنّي في البنية الشعرية لهذه الفترة قياسًا إلی سائر الأساليب الإنشائية؛ کثيرًا ما نجد أنّ الشاعر الفلسطيني ينادي ما يکون غير معيّن هادفًا إلی إشاعة روح الصلابة والثبات في مختلف أرجاء المعمورة، ويلوذ بحذف النداء عند خطاب الوطن وذلک لتقريب مشاعره ومسافة حبه من الوطن المحتلّ؛ قد انزاح الشعراء بفعل الأمر عن دلاته الأصلية إلی دلالات مختلفة لعلّ أبرزها هو التهديد والتحدّي والتشجيع علی مواصلة الکفاح؛ يعدّ التحسّر علی ما حلّ بالشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتشريد من أکثر الدلالات تردادًا في أشعار الشعراء مستخدمين أساليب الاستفهام المتنوّعة المردفة بوصفها ظاهرة فنية فيها.    

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The artistic employment of the construction methods and their connotations in the Palestinian resistance poetry

المؤلفون [English]

  • Amin Nazariterizi 1
  • Yusuf Nazari 2
  • Mohammad Khaqani Isfahani 3
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature at Shiraz University
2 Associate professor and faculty member in the Department of Arabic Language and Literature, Shiraz University
3 professor and faculty member in the Department of Arabic Language and Literature, University of Isfahan
المستخلص [English]

Structural methods are among the most important means that poets employ to express what is going on in their souls and to reveal their experiences and the events in which they live; It is also an important tool to unveil the aesthetics of the literary text and its artistic features, The structural methods have become an integral part of the structure of the Palestinian poetic text resisting after the Naksa of 1967 AD, which occupied a large part of its area; So why did the poets after the Naksa use these methods? What are the technical features that characterize these methods in poetry after the Naksa? From this point of view, this study aims to reveal the distribution of the demanded construction methods employed and their patterns in poetry after the Naksa, and to know their connotations and artistic rhetorical phenomena by focusing on the poems of Mo’in Bseiso, Zainab Habash, Nabila Al-Khatib, Ibrahim Al-Maqadma and Samih Sabbagh. The selection of five collections of these poets is attributed to the fact that they contain verses that represent the most important events of the Palestinian resistance after the setback, and that they have many stylistic commonalities. What the study found is that the construction methods are a phenomenon that Palestinian poets relied on after the Naksa in a remarkable way to express their feelings and express their feelings, and to attract the recipient to interact with their bitter experience; The contemplator of the poetic text structure of this period will find that the addressee and what is related to it are an essential part that revolves around the Palestinian resistance poetry. We often find that the Palestinian poet calls for what is not specific, aiming to spread the spirit of solidity and steadfastness in various parts of the world, and he resorts to omitting the call in the speech of the homeland, in order to bring his feelings and his love distance from the occupied homeland; As a result, the poets have moved away from its original connotations to various connotations, perhaps the most prominent of which is the threat, the challenge, and the encouragement to continue the struggle, Bemoaning the killing, destruction and displacement of the Palestinian people is one of the most frequent indications in the poets’ poems, using the various interrogative methods associated with them as an artistic phenomenon in them.  

الكلمات الرئيسية [English]

  • resistance literature
  • Palestinian poetry
  • Naksa Day
  • Structural methods
  • artistic phenomena

کارکرد هنری و معانی اسالیب انشایی در شعر مقاومت فلسطین

 

امین نظری تریزی[1]*

یوسف نظری**، محمد خاقانی اصفهانی***

 

چکیده

اسالیب انشایی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که شاعران برای بیان درونیات، تجربیات، زیبایی‌های شعر و جنبه‌های هنری آن به کار می‌گیرند؛ اسالیب انشایی، بخش جدایی‌ناپذیر و قابل توجهی از ساختار شعر مقاومت فلسطین بعد از شکست 1967م را تشکیل داده است؛ از این روی مسئلۀ پژوهش حاضر این است که چرا شاعران از اسالیب انشایی در اشعارشان بهره بردند؟ ویژگی‌ها و کارکرد فنی این اسالیب کدامند؟ مقالۀ حاضر بر آن است با تکیه بر اشعار معین بسیسو، زینب حبش، نبیلة الخطيب، ابراهیم المقادمة و سمیح صباغ، میزان کاربرد اسالیب انشایی طلبی و انواع آن را در شعر پس از شکست شناسایی کرده و از معانی و کارکردهای هنری و بلاغی آن پرده بردارد. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و آماری است، اگر به طور عميق در ساختار شعری این دوره بنگریم، به این موضوع پی می‌بریم که شخص مخاطب بخش اصلی شعر پایداری فلسطین است؛ علت آن را می‌توان به حضور کم بسامد اسلوب تمنی در ساختار شعری این دوره ربط داد؛ کاربرد منادای غیر مشخص و عام با هدف ترویج پایداری و ثبات در سرتاسر جهان، در شعر این دوره نمود چشمگیری داشته است؛ همچنین شاعر مقاومت با حذف ادات منادی به هنگام فراخواندن وطن به دنبال این است که مسافت عشق و علاقه‌اش را با وطن از دست رفته‌اش کاهش دهد و احساسات خود را به آن نزدیک سازد؛ فعل‌های امر در اشعار این دوره از معنای اصلی خود خارج شده؛ می‌توان اذعان داشت که تهدید، مبارزه طلبی و تحریک به ادامه مبارزه از مهم‌ترین و پربسامدترین معانی استخراج شده از افعال امر در این دوره است؛ حسرت نسبت به کشتار، ویرانی و سرگردانی ملت فلسطین از پربسامدترین معانی نمود یافته در اشعار این دوره است که شاعران با بکارگیری پی در پی و پشت سر هم اسالیب استفهام از این موضوع به خوبی پرده برداشته‌اند.  

کلیدواژه­ها: ادبیات مقاومت، شعر فلسطین، شکست، اسالیب انشایی، پدیده‌های هنری.  

 

* دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)، aminnazari1369@yahoo.com

** دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران،  Nazri.yusuf@shirazu.ac.ir

*** استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، ایران، mohammadkhaqani@yahoo.com

الکتب
القرآن الكريم.
ابن منظور (1997م). لسان العرب، ج11، بیروت: دار صادر.
أبو بشير، بسام (د.ت). معين بسيسو: حياته، شعره، مسرحياته، الإسکندرية: دار الثقافة العلمية.
أبو موسی، محمد (1987م). دلالات التراكيب، ط2، مصر: مكتبة وهبة.
بسيسو، معين (2008م). الآن خذي جسدي كيساً من رمل، بيروت: دار العودة.
التفتازاني. سعد الدين (2001م). المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بيروت: دار الكتب العلمية.
حبش، زينب (1999م). الجرح الفلسطيني وبراعم الدم، رام الله: مطبعة المستقبل.
الخطيب، نبيلة (2012م). هي القدس، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
رزقة، موسی يوسف (2004م). الأعلام بتراجم شهداء انتفاضة الأقصی، غزّة: إصدارات مجلس طلاب الجامعة الإسلامية.
شادي، محمد إبراهيم (2011م). علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية في قصص العرب، المنصورة: دار اليقين.
صباغ، سميح (1993م). وطني داخل الحصار، (لا.مك).
عباس، حسن (1998م). خصائص الحروف العربية ومعانيها، دمشق: منشورات اتّحاد الکتّاب العرب.
علوان، أحمد محمد وآخرون (2004م). مقاربات نقدية في شعر إبراهيم المقادمة، غزّة: منتدی أمجاد الثقافي.
القزويني، الخطيب (1980م). الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهرية للتراث، دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
مطلوب، أحمد (1983م). معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، ج2، عراق: مطبعة المجمع العلمي العراقي.
المقادمة، إبراهيم (2003م). لا تسرقوا الشّمس منّا، فلسطين: مجلس طلاب الجامعة الإسلامية.
ملائکة، نازک (1974). قضايا الشعر المعاصر، ط4، بيروت: دار العلم للملايين.
ياسين، عبد العزيز أبو سريع (1989م). الأساليب الإنشائية في البلاغة العربية، القاهرة: مطبعة السعادة.
اليمني، يحيی بن حمزة العلوي (د.ت). الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، بيروت: دار الكتب العلمية.
الرسائل
صالحة، محمد حسين محمود (2009م). اتجاهات الشعر الفلسطيني بعد أوسلو دراسة نقدية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية غزة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية.
المجلات
ربابعة، موسى (1998م). «التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية. جامعة اليرموك»، مؤتمر النقد الأدبي. الأردن، العدد 10، صص 1- 22.
رنجبر، جواد؛ أمين نظري (2018م). «نسيج التكرار وأساليبه في المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر سميح صبّاغ "دراسة أسلوبية في البنيتين الإيقاعية والدلالية"»، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية جامعة بابل، العدد 37، صص 65-52.
فرهنگ‌نیا، أمير (1439ق). «تجليات الثورة والمقاومة في شعر عبد العزیز المقالح»، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، السنة 21، العدد 2، صص 146-117. 
کلاب، محمد مصطفی (2012م). «البطولة في شعر الشهيد (إبراهيم المقادمة)»، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، العدد1، ص 39-1. 
كياني، حسين؛ أمين نظري تريزي (1440ق). «دراسة في البنيتين الإيقاعية والدلالية للقافية وطرائق استخدامها في الشعر الفلسطيني المقاوم بعد نكسة 1967م»، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، السنة 22، العدد 1، صص 281-247.
ملا إبراهيمي، عزّت الله (1437ق). «الثّراء الفنّي لأسلوب الاستفهام في الشعر الفلسطيني المقاوم ديوان إبراهيم المقادمة أنموذجاً»، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، السنة 19، العدد الأول، صص123 – 145.
المواقع
الطريفي، لينا جمال ذکريا (1994م). «الشاعرة زينب حبش»، www.zainab-habash.ws.