نظرة تاريخية على إيديولوجية الشعر دراسة القصیدة المنسوبة إلى فاطمة الزهراء (س) نموذجاً

نوع المستند : علمی ـ پژوهشی

المؤلف

أستاذ مشارك في اللغة الفارسية وآدابها بجامعة بجنورد، بجنورد، إیران،

المستخلص

يتمّثل أحد التقاليد الأدبية غير المكتوبة في أنّ بعض القصائد تُروى وتتوسع تدريجياً عن طريق نسبها إلى أعلام الأمة أو حضارة معينة. في غضون ذلك، هناك قصائد مرت بكافة أنواع التغييرات - زيادة أو نقصاناً أو تغييراً - لأسباب سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية مختلفة. تتجاوز هذه القصائد تدريجياً نطاق الخطاب اللغوي وتدخل مناخ الأيديولوجيا وتلعب أدوارها عبر التاريخ. إحدى هذه القصائد مرثية منسوبة إلى السيدة فاطمة (س) والتي لعبت أدواراً مختلفة في سياقات تاريخية واجتماعية مختلفة. في هذا المقال، حاولنا تحليل هذه المرثية من خلال فحص المصادر التاريخية والأدبية والروائية للعصور القديمة والوسطى والحديثة، ووضع تغييراتها الهامة أمام أعين الجمهور. من خلال هذا التحليل، سنقوم بعرض نطاق التأثير الأيديولوجي لهذه القصيدة لتبیین كيفیة نقل الشعر في سياق تاريخي من الوظائف العاطفية إلى الوظائف الأيديولوجية. لقد حاولنا كذلك تقييم الشعراء المحتملين الذين نظموا القصيدة، لإظهار أنّ هذه المرثية هي على الأرجح إحدى قصائد هند بنت أثاثه، وقد نُسبت تدريجياً إلى أشخاص مثل السيدة فاطمة الزهراء (س).

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

A Historical Look at the Ideologicalization of Poetry Based on an Elegy Attributed to Fatimah (PBUH)

المؤلف [English]

  • Mojtaba Mojarrad
Associate Professor of Persian Language and Literature, university of Bojnord, Bojnord, Iran
المستخلص [English]

 
One of the unwritten literary traditions is that some poems are gradually narrated and expanded by attributing them to the great and famous people of a nation or civilization. Among them are poems that have undergone all kinds of variations – increase, decrease or change – for various political, social or ideological reasons. These poems gradually go beyond the realm of linguistic rhetoric and enter an ideological atmosphere. The analysis of these poems can affect various historical and social contexts of literary developments and reveal unknown aspects of literary criticism. In addition to the content of these poems, focusing on attributing them to influential and famous people can also show the trend of social and cultural change, because one of the most important tools of ideological structures is to rely on the potential of influential people.
One of these poems is an elegy attributed to Fatimah (PBUH) who has played different roles in various historical and social contexts. This poem has undergone many changes both in terms of quantity and quality and has been considered in different ways in different periods and geographical areas. Our main goal is to study the transformations of this poem. These changes can show how a literary text can gradually become an ideological manifesto, and in proportion to these changes, the overall structure of the poem itself can change. Examining this poem as a model of ideological changes in a text can help us in more general analyses. Also, by examining the changes and additions to the poem occurring in subsequent centuries, we can find out who tried to gradually turn this emotional poem into a religious and ideological manifesto, and what the motivations for doing so were. The general trend of poetry changes can also show a picture of the extent of ideological influence in different periods.
To analyze this poem, we first divided historical and literary sources into three categories: old sources, middle sources and new sources. Old sources include works written until the end of the fourth century AH. Middle sources include books written from the beginning of the fifth century AH to the end of the ninth century AH. New sources refer to sources that were written after the tenth century AH. The overall content of these resources is not the same. Some of them are literary books, some are hadith books, some are theological books that contain the most ideological changes, and some are sources that have been written with historical and geographical approaches.
 Each category of sources is evaluated according to the time of writing and the authors, and then the quantity and quality of the poems quoted in them are examined. Then, the data obtained from these studies are evaluated and the type of changes is identified. This poem is generally attributed to four people in historical sources, three of whom are women and one is an unknown man. Studies based on stylistics, history of literature and bibliography show that most likely, the author of this poem is Hind Bint Osasa and not Fatimah Zahra (PBUH). This can show how poetry, in the process of changing from a literary to an ideological text, undergoes extra-textual changes and the original poet is gradually overshadowed.
The results of our study show that this poem is very short and concise in the old sources and has been attributed to various people. In the middle sources, the trend of poetry changes can be traced in a specific way: the poem becomes longer and its verses increase, and more emphasis is placed on its attribution to Fatimah Zahra (PBUH). In the new sources, the elegy increases in quantity and significant changes occur in its themes. These changes are mostly based on ideological issues and religious differences that have emerged among Muslims after the death of the Prophet Muhammad (PBUH). These changes can provide a narrative of social and historical changes in the geography of the Islamic world. Although the attempt to find the real poet of this poem did not reach a definite result, but it showed that this poem was not composed by Fatimah Zahra (PBUH) and some verses of it were probably composed by Hind Bint Osasa and other verses were gradually added to it. This poem is the result of a social project that has been done in a historical process with the aim of highlighting ideological aspects.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Poetry
  • Ideology
  • Fatimah Zahra (PBUH)
  • Elegy

نگاهی تاریخی به ایدئولوژیک شدن شعر

با تکیه بر مرثیۀ منسوب به حضرت فاطمه زهراء (ع)

 

مجتبی مجرد[1]

چکیده

یکی از سنت‌های نانوشتۀ ادبی این است که پاره‌ای از اشعار با انتساب به بزرگان و سرشناسان یک قوم یا تمدن به تدریج روایی و گسترش می‌یابد. در این میانه، شعرهایی به چشم می‌خورد که به علل گوناگون سیاسی، اجتماعی و یا ایدئولوژیک، دستخوش انواع دگرگونی‌ها- افزایش، کاهش یا تغییر- شده است. این شعرها به تدریج از قلمرو بلاغت‌های زبانی فراتر رفته و پا در اقلیم ایدئولوژی می‌گذارند و در گسترۀ تاریخ نقش‌آفرینی می‌کنند. از جملۀ این اشعار، مرثیه‌ای است منسوب به حضرت فاطمۀ(س) که در بسترهای گوناگون تاریخی- اجتماعی، نقش‌های مختلف به خود گرفته است. ما در این مقاله کوشیده‌ایم با بررسی منابع تاریخی، ادبی و حدیثی کهن، میانه و نو، به واکاوی و تحلیل این مرثیه بپردازیم و دگرگونی‌های معنادارِ آن را پیش چشم مخاطبان بنمایانیم. از رهگذر این واکاوی و تحلیل، گسترۀ تاثیرگذاری ایدئولوژیک‌ این شعر نشان داده خواهد شد و مخاطب درمی‌یابد که چگونه در بستری تاریخی، شعر از کارکردهای عاطفی- احساسی به کارکردهای ایدئولوژیک سوق می‌یابد. همچنین کوشیده‌ایم با ارزیابی سرایندگان احتمالی شعر، نشان دهیم که این مرثیه به احتمال زیاد از سروده‌های هند بنت اثاثه است و به تدریج به کسانی از جمله حضرت فاطمه(س) منسوب شده است.

کلید‌واژه‌ها: شعر، ایدئولوژی، حضرت فاطمه(س)، مرثیه.

 

[1] -  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران. 

Email: mojarrad_mojtaba@yahoo.com

المصادر والمراجع
آذرنوش، آذرتاش (1362ش). «پژوهشی پیرامون قصیده‌ای بزرگ». مقالات و بررسی‌ها. دفتر 38 و 39: 9- 52.
ابن الأثیر، مبارك بن محمد (1963م). النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق الطاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، الطبعة الأولی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
ابن الأثیر، أبو الحسن على بن محمد الجزري (1989م). أسد الغابة في معرفة الصحابة، الطبعة الأولی، بيروت: دارالفكر.
ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع هاشمي (1990م). الطبقات الكبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، الطبعة الأولی، بیروت: دار الكتب العلمیة.
ابن شهر آشوب، أبوعبدالله محمد بن علی (1956م). مناقب آل أبي طالب، تحقیق محمد كاظم الكتبي، الطبعة الأولی، نجف: مطبعة الحیدریة.
ابن طیفور، أبوالفضل أحمد بن أبي ‌طاهر (1908م). بلاغات النساء، صححه وشرحه أحمد الألفي. الطبعة الأولی، قاهرة: مطبعة مدرسة والدة عباس الأول.
ابن عبد ربه، أحمد بن محمد (1405ق). طبائع النساء وما جاء فیها من عجائب وأخبار وأسرار، الطبعة الأولی، قاهرة: مكتبة القرآن.
ابن قتیبه، أبو محمد عبدالله بن مسلم (1397ق). غریب الحدیث، تحقیق: عبدالله الجبوري، الطبعة الأولی، بغداد: مطبعة العاني.
ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر (1986م). البداية والنهاية، الطبعة الأولی، بيروت: دار الفكر.
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد (1414ق). لسان العرب، تحقیق: أحمد فارس صاحب الجوانب، الطبعة الثالثة، بیروت: دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع- دارصادر.
الإربلی، ابو الحسن علي بن عیسی (1426ق). كشف الغمة في معرفة الائمة، تحقیق: علي آل كوثر، علي الفاضلي، الطبعة الأولی، طهران: مجمع أهل البیت.
الإصفهانی، أبوبكر محمد بن داود (1985م). الزهرة، حقّقه وقدّم له و علّق علیه إبراهیم السامرایی، الطبعة الأولی، أردن: مكتبة المنار.
انگلس، فردریك وماركس، كارل وپلخانف، گئورگی (1386ش). لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی، گزیده و ترجمه پرویز بابایی، چاپ سوم، طهران: چشمه.
جاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر (1968م). البیان والتبیین، تحقیق: المعامی فوزي عطوي، الطبعة الأولی، بیروت: دارصعب.
الخصیبي، أبوعبدالله حسین بن حمدان (1991م). الهدایة الكبری، الطبعة الأولی، بیروت: موسسة البلاغ.
الخطیب البغدادي، أحمد بن علي (1417ق). تاریخ بغداد أو مدینة السلام. دراسة وتحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، الطبعة الأولی، بیروت: دار الكتب العلمیة.
الزركلي، خیر الدین (1989م). الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و  المستعربين و المستشرقين، الطبعة الثامنة، بيروت: دارالعلم للملايين.
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (1417ق). الفائق في غریب الحدیث، تحقیق إبراهیم شمس الدین، الطبعة الأولی، بیروت: دار الكتب العلمیة.
الصالحي الشامي، محمد بن یوسف (1993م). سبل الهدی والرشاد في سیرة خیر العباد، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الطبعة الأولی، بیروت: دار الكتب العلمیة.
طبرسي، أحمد بن علي (1403ق). الاحتجاج، الطبعة الأولی، مشهد: مرتضی.
عبد الهي، حسن (1383ش). ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا و امامان معصوم از فرزندان آن حضرت، چاپ اول، قم: بوستان كتاب.
العسقلانی، احمد بن علي بن حجر (1995م). الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق:عادل أحمد عبد الموجود، علي معوض، الطبعة الأولی، بیروت: دار الكتب العلمیة.
الكلیني، أبو جعفر محمد بن یعقوب (1429ق). الكافي، تحقیق: پژوهشگران مركز تحقیقات دار الحدیث، الطبعة الأولی، قم: دار الحدیث للطباعة والنشر.
المجلسي، محمد باقر (1983م). بحار الأنوار، د.ط، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (1409ق). مروج الذهب ومعادن الجوهر،  تحقيق: أسعد داغر، الطبعة الأولی، قم: دار الهجرة.
المقدسي، مطهر بن طاهر (د.ت). البدء والتاریخ، الطبعة الأولی، بور سعید: مكتبة الثقافة الدینیة.
المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي (1999م). امتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال الحفدة و المتاع، تحقیق: محمد عبد الحمید النمیسي، الطبعة الأولی، بیروت: دار الكتب العلمیة.
مجهول (1388ش). تاریخ سیستان، تصحیح وتوضیح: ملك الشعرای بهار، چاپ اول، طهران: زوار.
الواقدي، محمد بن عمر (1989م). كتاب المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، الطبعة الأولی، بيروت: مؤسسة الأعلمي.