اتصل بنا

سردبیر: دکتر حامد صدقی

قائم مقام سردبیر: دکتر معصومه نعمتی قزوینی

مدیر داخلی: ناهید فتحی

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419،

پست الکترونیک:   afaqhezareh@gmail.com


CAPTCHA Image