دور اللغة العربیة وحمولتها الحضاریة فی ازدهار التسویق السیاحی إیران _مشهد المقدسة أنموذجاً

نوع المستند: علمی ـ پژوهشی

المؤلفون

1 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربیة وآدابها فی جامعة الحکیم السبزواری

2 طالب الدکتوراه، فرع الإدارة السیاحیة والتسویق السیاحی، جامعة «العلم والثقافة»

10.30465/afg.2021.5597

المستخلص

إنّ للغة دور لایستهان به فی التسویق السیاحی من إعلان وتقدیم الخدمة وتحکم بسلوک السائح. وبها یتحقق التواصل والإغراء المنشود بین السائح والشرکات السیاحیة. واللغة العربیة وما تحملها من تراث وثقافة إسلامیة قد أتت أکلها لإخصاب دائرة السیاحة واستجلاب السیّاح إلى إیران وعلى وجه الخصوص مشهد المقدسة. فتوظیف اللغة العربیة بوصفها لغة أُمّتنا الإسلامیة فی الحقل السیاحی، من جانبیها الوظیفی والحضاری سیؤدّی إلى صیانة اللغة وحفظ حمولتها الحضاریة من خطر العولمة وهیمنة اللغات الأروبیة من جانب ومن جانب آخر یسبّب إنعاش صناعة السیاحة فی مشهد المقدسة.  وقامت الدراسة لتعالج دور اللغة العربیة وتراثها الإسلامی فی إنعاش حقل السیاحة بمدینة مشهد المقدسة على ضوء المنهج الوصفی _التحلیلی والإحصائی وما دفع الباحثان على إنجاز هذا البحث هو الضرورة فی العنایة والاهتمام بإنعاش صناعة السیاحة بوصفها من الصناعات المستحدثة وتسلیط الضوء على دور اللغة العربیة وحمولتها الحضاریة فیها. وتدلّنا نتائج البحث على أنّه یمکننا أن نحدّد للغة العربیة أربع وظائف فی مجال التسویق السیاحی، والأول منها، الوظیفة التأثیریة التی تستثمرها وکالات السفر والفنادق وغیرها فی مجال الدعایة والإشهار السیاحی خارجَ البلاد، والثانی منها، الوظیفة التواصلیة التی تُحقّق متطلبات دائرة السیاحة والسائح من خلال تعامل المرشد السیاحی والکوادر العاملة مع السیاح لتقدیم الخدمات السیاحیة، والثالث منها التنظیمیة التی یتحکم بها على سلوک السائح خلال تواجده فی المرفق السیاحی، والأخیر منها، الوظیفة الحضاریة والتی وفّرت لمشهد المقدسة بوصفها جزءاً من الأمة الإسلامیة، میراثاً ضخماً وسبّبت تنویع المنتوجات السیاحیة وتمثّل لنا فی المتاحف والرسوم والبقاع الإسلامیة و غیرها.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The role of the Arabic language and its cultural load in the prosperity of tourism marketing Iran - Mashhad as an Example

المؤلفون [English]

  • Mostafa Mahdavi Ara 1
  • Ahmad Dinari 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature Deptment. Hakim Sabzevari University
2 P.h.D student in Tourism Management and Marketing, University of Science and Culture
المستخلص [English]

Undoubtedly, language has an important role in tourism marketing in various areas of advertising, service and customer influencing and is an important tool in how to communicate with the tourist and attract and retain him / her. The Arabic language and its cultural and Islamic heritage can boost the tourism sector and attract Arab-speaking tourists to Iran, especially Mashhad. The use of this language as a communication tool in the field of tourism as the language of the Islamic Ummah and the use of its civilizational and Islamic aspects can preserve the position of this language and Islamic culture in the face of the danger of globalization of other languages ​​and on the other hand the development and The flourishing of tourism industry in Mashhad. This study aims to study the role of Arabic language and its civilization function in tourism field of Mashhad through descriptive-analytical method. The need to pay attention to the tourism sector and its prosperity as a fledgling and currency-based industry, relying on the role of the Arabic language in its development, explains the need for such research. The results of this study show that Arabic language and Islamic civilization have four important functions in the tourism industry. Its effective function is in the field of e-marketing. Its communication function is manifested in the interaction of human resources of different tourism sectors with Arabic-speaking tourists. The organized and guiding function of the language makes the traveler comfortable in touring tourist sites and influences his behavior. The fourth function of the Arabic language and its civilizational burden is manifested in the diversity of tourism products in the city of Mashhad.

الكلمات الرئيسية [English]

  • “The Arabic language”
  • “Language functions”
  • “Tourism Marketing”
  • “Holy Mashhad”
  • “Islamic heritage”

 

بررسى نقش زبان عربى و میراث تمدنى آن در بازاریابى گردشگرى         نمونه ی موردى شهر مقدس مشهد

مصطفی مهدوی آرا[1]

احمد دیناری[2]

چکیده

    زبان نقش مهمى در بازاریابى گردشگرى، بخش­ تبلیغات، ارائه خدمات و تاثیرگزارى بر رفتار گردشگر دارد. سهم قابل ملاحظه­اى از انگیزش گردشگر براى انجام سفر، به وسیله زبان صورت مى­پذیرد. ارتباط سازنده و موثر با گردشگر جز از طریق زبان میسر نمى­شود. زبان عربى، میراث تمدنى و فرهنگى که با این زبان در پیوند است، مى­تواند نقش مهمى در شکوفایى صنعت گردشگرى و جذب گردشگران عرب­زبان ایفا کند و تصویر ذهنى خوشایندى از مقصد در ذهن گردشگر به وجود آورد. این جستار درصدد است تا با روش توصیفى-تحلیلى و آماری، نقش زبان عربى و دیگر جاذبه­هاى فرهنگى و‌ هنرى مربوط به این زبان را در مشهد مقدس بررسى نماید. آنچه ضرورت انجام این تحقیق را تبیین مى­سازد،‌ توجه بیشتر به کارکردهاى فرهنگ و زبان عربى، تهیه محصولات گردشگرى مطابق با نیاز و سلیقه­ى این طیف از گردشگران و تاکید بر همکارى و تعامل بین این صنعت و دانشگاه مى­باشد. نتایج تحقیق نشان مى­دهد: زبان عربى و تمدن اسلامى چهار کارکرد مهم در صنعت گردشگرى دارد. کارکرد تأثیرى آن در حوزه بازاریابى الکترونیکى نقش­آفرین است. کارکرد ارتباطى آن در تعامل نیروى انسانى بخش­هاى مختلف گردشگرى با گردشگران عرب­زبان بروز مى­کند. کارکرد سامان­دهنده و هدایت کننده زبان، باعث سهولت گشت و گذار مسافر در سایت­هاى گردشگرى و اثرگذارى بر رفتار وى مى­شود. کارکرد چهارم زبان عربى و بار تمدنى آن، خود را در تنوع محصولات گردشگرى در شهر مشهد نشان مى­دهد.

   کلیدواژه­ها:زبان عربى، کارکردهاى زبان، بازاریابى گردشگرى، مشهد مقدس، میراث اسلامى.[1] - استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری(نویسنده مسئول) m.mahdavi@hsu.ac.ir

[2] - دانشجوی دکتری رشته مدیریت گردشگری، گرایش بازاریابی، دانشگاه علم و فرهنگa.dinari@ichto.ir