صورة الأنا والآخر فی روایة وحدها شجرة الرمّان لسنان أنطون

نوع المستند: علمی ـ پژوهشی

المؤلفون

1 طالب مرحلة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها، جامعة لرستان، خرم آباد

2 أستاذ فی قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة لرستان، خرم آباد

10.30465/afg.2020.5358

المستخلص

تعدّ إشکالیة الأنا والآخر من أهمّ القضایا التی تناولتها الرّوایة العربیة عامّة والعراقیة خاصّة، فکانت هذه الثنائیة واضحة وملموسة فی نصوص الکثیر من الروائیین، وهناک من بیّن للمتلقّی بشاعة الآخر/الأمریکی وهمجیّته ودناءته؛ وما عانته الأنا/العربیة من قهر وقمع واضطهاد؛ لذا تُعتبر الأنا والآخر رکنین أساسییّن فی بحث الصورولوجیا. إذن من خلال المنهج الوصفی_التحلیلی سنبحث الثنائیة القائمة بین الأنا والآخر فی روایة  وحدها شجرة الرمّان. تحتوی روایات سنان أنطون علی جدلیة الأنا والآخر ویستطیع الباحث فی هذا المجال الکشف عن الجدلیّة والعلاقة القائمة بینهما، لأنّ الروائی یصف الآخر بأنواعه المختلفة فی روایاته کما تتجلّی ذات الروائی من خلال تصویره لهذا الآخر. لقد درس هذا البحث صور الأنا والآخر بجمیع أنواعهما عن طریق استقراء روایة وحدها شجرة الرمّان معتمداً علی مبادئ الصورولوجیا ودراسة صور الأنا والآخر فیها. یهدف هذا البحث إلی إظهار جدلیّة الأنا والآخر فی الروایة. وتؤکّد النتائج أنّ الأنا للروائی تبرز بصورة الأنا الشیعیة والأنا العراقیة وتتجلّی تجلّیاً ملموساً ومقصوداً فی الروایة، کما یصوّر سنان أنطون الآخر بصورة الآخر الإیرانی والآخر البعثی والآخر الأمریکی والآخر الإرهابی.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Imaging of “Self” and “Other” in Sinan Antoon’s Wahdaha Shajarat al-Rumman (The Pomegranate Alone): An Imagological Study

المؤلفون [English]

  • Seyed Ayad Mousavi 1
  • Ali Nazari 2
1 student of Arabic language and literature, Khorramabad University – Lorestan
2 . Professor of Arabic Language and Literature at Khorramabad University - Lorestan.
المستخلص [English]

The issue of “self” and “other” is among the most important subjects that the Arabic novel in general and the Iraqi novel in particular have dealt with. These two cases are clearly seen in the text of many texts. Many other American writers have portrayed one in a very violent way, another as a rebel, and another as a posthumous one, which has caused my Arab defeat, repression, and suffering. So self and other are very important issues in imagology. The self of the story is basically a creation of interaction with the world, and looking at me depends on another cognition. One of my most important manifestations of self is presented during attitudes toward the other. Attitude towards another is based on the self’s vision and attitudes through my culture. So the other appears in my mirror. And the questions that occupied our minds: What are my characteristics in this story? And how does the other appear in this story? And what good is it for someone who reads this research from Iran?Sinan Antoon’s novels provided a vast space for my research and that of others. The writer expresses the other in many different ways, just as he illustrates the self in looking at the other. This research studies self and other in the novel Wahdaha Shajarat al-Rumman (The Pomegranate Alone). The results show that the self of the story is illustrated as a Shi'ite Iraqi self, and that the other is a Ba'athist, American, or terrorist.

الكلمات الرئيسية [English]

  • imagology
  • self
  • other
  • Wahdaha Shajarat al-Rumman (the Pomegranate Alone)
  • Sinan Antoon

تصویر من و دیگری در رمانوحدها شجرة الرمّان اثر سنان أنتون

سید ایاد موسوی *

 د. علی نظری**

بحث من ودیگری از جمله مسائلی که در رمان‌های عربی بطور عموم ودر رمان‌های عراقی بطور خصوص تبلور پیدا می‌کند، تا جایی که این دو مبحث در متون بسیاری از رمان‌نویسان عراقی آشکار وملموس گشت. عدّه‌ای از این رمان‌نویسان، زشتی، بی‌تدبیری، و خسّت دیگری آمریکایی وآنچه از خواری وزبونی وستم که من عربی متحمّل شده را برای مخاطب آشکار ساختند، وعدّه‌ای دیگر آثار خود را بر دیگری بعثی که ملّت عراق را به نابودی کشاند، متمرکز ساختند. برای شناخت این دو و خطّ‌مشی مختلف باید روش تصویرشناسی را برای فهم من ودیگری بکار برد. چرا که من و دیگری دو رکن اصلی در بحث تصویر شناسی بشمار می‌رود. سنان أنتون دیگری بعثی و آمریکایی را در رمان‌های خود بکار برده و در رمان وحدها شجرة الرمان درد و رنج مردم عراق را در زمان چیرگی حزب بعث تا اشغال دیگر آمریکایی به تصویر می‌کشد. با مطالعۀ آثار أنتون، عرصه تصویرشناسی را عرصه‌ای وسیع برای پژوهش وروشن نمودن مناقشه بین من ودیگری یافتیم که در رمان‌های وی هویداست. چرا که نویسنده، دیگری را با انواع مختلف آن در مقابل من قرار داده وآشکار می‌نماید. ونتایج برآنند که من برای رمان‌نویس، بصورت من شیعی، و من عراقی نمایان می‌شود، وخود را بطور ملموس وخواسته شده در رمان نشان می‌دهد. کما اینکه سنان دیگری را بصورت دیگری ایرانی، بعثی، آمریکایی، وتروریست به تصویر می‌کشد.

کلیدواژه­ها: تصویرشناسی، من، دیگری، وحدها شجرة الرمان، سنان أنتون* دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب، دانشگاه لرستان، خرم آباد، mousavi.a@fh.lu.ac.ir

** استاد گروه زبان وادبیات عرب، دانشگاه لرستان، خرم آباد (نویسنده مسئول)، nazari.a@lu.ac.ir. .