دراسة الهویة البصریة فی تصامیم أزیاء النساء فی مهرجان فجر للموضة والأزیاء*

المؤلفون

1 طالبة الماجستیر فی الفن الإسلامی، کلیة الفن والعمارة، جامعة تربیت مدرس، طهران، إیران،

2 أستاذة مساعدة فی قسم الفن الإسلامی، کلیة الفن والعمارة، جامعة تربیت مدرس، طهران، إیران

10.30465/afg.2020.5342

المستخلص

یشهد قطاع التصمیم فی عصرنا الحاضر عرضا وتجسیدا للهویة والانتماء بحیث یصبح التصمیم للأشیاء قائما على تحقیق المصالح ومراعاة القوانین البصریة للأمم والشعوب التی تمثلها؛ وانطلاقا من هذه الأهمیة قام المصممون الإیرانیون بعرض أعمالهم فی مهرجان فجر للموضة والأزیاء اعتمادا على الفنون الإیرانیة -الإسلامیة، وقدموا رؤىً مبدعة وأفکارا جدیدة فی هذا المجال. وهذه الأفکار والرؤى الجدیدة جاءت لتسلط الضوء على ثقافة شعوب هذه الأرض وتنمّی هذه الثقافة وتبرزها للآخرین، وفی الوقت نفسه تحاول إحیاء وإعادة إنتاج الهویة الوطنیة وتعزیزها لتکون بمثابة سفیرا تشکیلیا على الصعید الدولی والعالمی. وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة للإجابة على السؤال التالی: کیف وظّف المصممون فی أعمالهم المعروضة فی مهرجان فجر للموضة والأزیاء، الهویةَ البصریة الإیرانیة -لإسلامیة؟ وبناء على تحلیل البیانات فإن مکوّنات الهویة هنا یتمّ تصنیفها حسب أربعة اتجاهات. وکانت النتیجة النهائیة للبحث هی مراعاة التغطیة فی الزی واللباس فی الاتجاه الدینی من جانب المصممین فی کافة أعمالهم، وهی ظاهرة خلقت تعارضا بین الأزیاء والغایة المنشودة، وذلک بسبب فقدان التنسیق بین العناصر البصریة للأزیاء مع بعضها البعض، ولم تتضمن من الناحیة البصریة دلالات عن الهویة الإیرانیة.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The Assessment of Visual Identity in Women's Clothes Designing at Fajr International Fashion and Clothing Festival

المؤلفون [English]

  • Mona Jahanpour 1
  • Fahimeh Zarezadeh: 2
1 M.A. in Islamic Art, Faculty of Art, & Architecture Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Art Department, Faculty of Art& Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
المستخلص [English]

Since nowadays identity designing is defined apropos of a nation's visual interests and principles, Iranian designers have constantly attempted to create novel clothing ideas by presenting various works at Fajr International Fashion and Clothing Festival based on Islamic-Iranian art. These ideas are alleged to promote the culture of clothing in order to rescue, revive, and reinforce their national identity recognized as visual ambassadors at the international level. Accordingly, the present study aims to answer the question of 'how is the visual Islamic-Iranian identity applied in the designers' works presented at Fajr International Fashion and Clothing Festival?' Regarding data analysis, identity components were classified into four approaches. Final results indicated that only coverage component in the religious approach existed in all studied works. However, it was not in harmony with other visual components of the presented clothes and therefore, it was not visually matched with Iranian identity.

الكلمات الرئيسية [English]

  • identity
  • women's clothes designing
  • Fajr International Fashion and Clothing Festival

واکاوی هویت بصری در طراحی لباس بانوان جشنواره مد و لباس فجر

منا جهانپور[1]

فهیمه زارع­زاده[2]

 

چکیده                   

از آنجایی که امروزه طراحی هویت، گونه­ای طرح­ریزی مبتنی بر مصالح و قواعد بصری یک ملت تعریف می­گردد. لذا طراحان ایرانی با ارائه آثاری به جشنواره مد لباس فجر همواره کوشیده­اند تا مبتنی بر هنرهای ایرانی- اسلامی دست به خلق ایده­های جدید پوششی بزنند. ایده­هایی که ضمن ارتقاء فرهنگ پوششی مردمان سرزمین­شان، در راستای احیاء، بازتولید و تقویت هویت ملی آنها به حساب ­آیند و به مثابه سفیرانی تجسمی در سطح بین­الملل شناخته ­شوند. بر این اساس، پژوهش حاضر با چنین سؤالی مواجه گردیده که به چه نحوی هویت بصری ایرانی- اسلامی از سوی طراحان در آثار ارائه‌شده­شان به جشنواره مد و لباس فجر اعمال‌ می­گردد؟ بر اساس تحلیل داده‌ها، مولفه‌های هویتی به چهار رویکرد و مولفه‌های آن طبقه‌بندی شده است. نتیجه نهایی این پژوهش لحاظ کردن تنها مولفه پوشیدگی در رویکرد دینی توسط طراحان در تمامی آثار است که بواسطه هماهنگ نبودن تمامی عناصر بصری با یکدیگر این لباس‌ها همسو با هدف نبوده و از لحاظ بصری نشانه­ای از هویت ایرانی را در خود جای نداده­ند.

کلیدواژه­ها: هویت، طراحی لباس بانوان، جشنواره مد و لباس فجر .[1] - کارشناس­ارشد هنر اسلامی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ghalammoo@gmail.com

 

[2] - نویسنده مسئول، استادیار گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

.zarezadeh@modares.ac.ir